Appendix B: Transliterated Texts

 

For readers who already know at least the rudiments of the Babylonian language, this appendix gives transliterated versions of most of the texts translated in Chapters 25 and in Appendix A, preceded by a list of the words that appear together with the standard translation used in the English versions of the texts (see the explanation on page 24). All transliterations are taken from Jens Høyrup, Lengths, Widths, Surfaces: A Portrait of Old Babylonian Algebra and Its Kin, New York: Springer, 2002. The philological notes have been left out. The present standard translations are, with a few exceptions, the same as those used in this volume. 

Key to Vocabulary and Standard Translations

a.rá: steps of 

a.šà (~eqlum): surface 

alākum (~): to go 

amārum: to see 

an(.ta/na) (~elûm): upper 

ana (~.ra): to 

annikī’am: here 

aššum: since 

atta (ina epēšika): you (by your proceeding) 

bal: conversion 

bāmtum: moiety 

bán: bán 

bandûm: bandûm 

banûm: to build 

bêrum: to separate 

bùr: bùr 

da (~waṣābum): to join 

dal (~tallum): bar 

dirig (~watartum): going-beyond 

dirig, ugu … (~eliwatārum): go beyond, over … 

du7.du7: to make encounter 

du8 (~paṭārum): detach 

eṣēpum (~tab): to repeat 

elēnu: over-going 

elûm: come up (as a result) 

en.nam (~minûm): what 

epēšum (~kìd): to proceed/procedure 

ezebum (~tag4): leave 

gaba(.ri) (~merum): counterpart 

gam (~šuplum): depth 

gar (~šakānum): to posit 

gar.gar (~kamārum): to heap/heap 

garim (~tawirtum): parcel 

gaz (~epûm): to break 

gi (~qanûm): reed 

gi.na (~kīnum): true 

gín (~šiqlum): shekel 

gu7(.gu7) (~šutakūlum): to make hold 

gur: gur 

arāṣum: to cut off 

aṣābum (~kud): to break off 

epûm (~gaz): to break 

i.a: various (things) 

íb.si8 (substantif): the equal 

.e íb.si8: by , is equal 

íb.tag4 (~šapiltum): remainder 

igi (~igûm): igûm 

igi : igi  

igi.bi (~igibûm): igibûm 

igibûm (~igi.bi): igibûm 

igûm (~igi): igûm 

íl (~našûm): to raise 

imtaar (<maārum): confronts itself 

ina (~.ta): from 

inūma: as 

ištēn ... ištēn: one ... one 

ištēnšanûm: the first ... the second 

ištu: out from 

( -)kam: the th (of a sequence) 

itti (~ki): together with 

kamārum (~g̃ar.g̃ar, ul.gar): to heap 

ki (~qaqqarum): ground 

kī maṣi: corresponding to what 

ki(.ta) (~šaplûm): lower 

ki.gub.gub: base 

kīma: as much as (there is) of 

kīam: thus 

kimrātum (<kamārum): the things heaped 

kīnum (~gi.na): true 

kud: to break off 

kullum: to hold 

kumurrûm (<kamārum; ~g̃ar.g̃ar): heap 

kùš (~ammatum): kùš 

la (~nu): not 

lapātum: to inscribe 

leqûm: to take 

libbum: inside 

lul (~sarrum): false 

-ma: “:” 

ma.na (~manûm): mina 

maārum: to confront 

makāsum: to collect (rent etc.) 

mala: so much as 

manātum: contribution 

maṭûm: to be(come) small(er) 

merum (<maārum; ~gaba(.ri)): counterpart 

mindatum: measure 

mīnûm (~en.nam): what 

mišlum (~šu.ri.a): half 

mitartum (<maārum; ~lagab; ~íb.si8): confrontation 

muttarittum: descendant 

muttatum: half-part 

nadānum (~sum): to give 

nadûm: to lay down 

nakmartum (<kamārum): heap 

nasāum (~zi): to tear out 

nāsum (<nasāum): the to-be-torn-out 

našûm (~íl): to raise 

nēmelum: profit 

nēpešum (<epēšum): procedure 

nigin (~šutakūlum): to make hold 

nim (~našûm): to raise 

nindan: nindan 

nu (~la, ul(a)): not 

paṭārum (~du8): to detach 

pi: pi 

qabûm (~dug4): to say 

qanûm (~gi): reed 

qaqqarum (~ki): ground 

qātum: hand 

ramānišu: itself 

rēška likīl: may your head retain! 

rēšum (~sag̃): head 

saar (~eperum): dirt 

saārum: to turn around 

sag̃ (~rēšum): head 

sag̃.dù (~santakkum): triangle 

sag̃.ki.gud: trapezium 

sag̃(.ki): width 

sapāum: to scatter 

sar (~mūšarum): sar 

sarrum (~lul): false 

sìla (~qa): sìla 

sum (~nadānum): to give 

ṣiliptum: diagonal 

ša: which / that of (etc.) 

šakānum (~g̃ar): to posit 

šâlum: to ask 

šám: buying 

šanûm: second 

šapiltum (~íb.tag4): remainder 

še (~še’um): grain 

še’um (~še): grain 

šiqlum (~gín): shekel 

šu.ri.a (~mišlum): half 

šulmum: integrity 

šumma: if 

šumum: name 

šūšum: sixty 

šutakūlum (<kullum; ~gu7): to make hold 

šutamurum (<maārum): to make confront itself 

šūtbum: to make go away (<tebûm) 

ta.àm: each 

tab (~eṣēpum): to repeat 

tag4 (~ezēbum): to leave 

takīltum (<kullum): made-hold 

takkirtum (<nakārum): modification 

tammar (<amārum; ~igi.du8/pa(d)): you see 

târum (~nig̃ín): to turn back 

tawirtum (~garim): parcel 

túl.sag̃: excavation 

u: and 

ul.gar (~kamārum): to heap / heap 

ul(a) (~nu): not 

: length 

waṣābum (~da): to join 

wabālum: to bring 

wāṣbum (<waṣābum): the to-be-joined 

wāṣītum: projection 

watārum (~dirig): to go beyond 

wuṣubbûm (<waṣābum): the joined 

za.e (kìd.da/ta.zu.dè) (~atta …): you (by your proceeding) 

zi (~nasāum): to tear out 

AO 8862 #2

I 

30u š  s a g̃  u š  ù  s a g̃ 

31uš-ta-ki-il5-ma a. š àlam ab-ni 

32a-sà-i-ir mi-ši-il5 u š 

33ù ša-lu-uš-ti s a g̃ 

34a-na li-bi a. š à-ia 

35[ú-]-ṣi-ib-ma 15 

36[a-t]u-úr u š ù s a g̃ 

37[ak-]mu-ur-ma 7 

II 

1u š ù s a g̃ mi-nu-um 

2at-ta i-na e-pe-ši-i-ka 

3[2 n]a-al-p[a]-at-ti mi-iš-li-im 

4[ù] 3 na-al-pa-ti 

5[ša-]lu-uš-ti ta-l[a]-pa-at-ma 

6i g i 2-b i 30 ta-pa-ṭar-ma 

730 a. r á 7 3,30 a-na 7 

8ki-im-ra-tim u š ù s a g̃ 

9ub-ba-al-ma 

103,30 i-na 15 ki-i[m]-ra-ti-i-a 

11u-ru-uṣ4-ma 

1211,30 ša-pi-il5-tum 

13l[a] wa-t[ar] 2 ù 3 uš-ta-kal-ma 

143 a. r á 2 6 

15i g i 6 g̃ á l 10 i-na-di-kum 

1610 i-na 7 ki-im-ra-ti-i-ka 

17u š ù s a g̃ a-na-sà-a-ma 

186,50 ša-pi-il5-tum 

19ba-a-š[u] ša 6,50 e-e-pe-e-ma 

203,25 i-na-di-ku 

213,25 a-di ši-ni-šu 

22ta-la-pa-at-ma 3,25 a. r á 3,25 

2311,40,[25] i-na li-bi 

2411,30 a-na-sà-a-ma 

2510,25 ša-pi-il5-tum 10,25.e 25 í b. s i8  

26a-na 3,25 iš-te-en 

2725 tu-ṣa-am-ma 3,50 

28ù ša i-na ki-im-ra-at 

29u š ù s a g̃ a[s]-sà-a-ma 

30a-na 3,50 tu-ṣa-am-ma 

314 u š i-na 3,25 ša-ni-im 

3225 a-na-sà-a-ma 3 s a g̃ 

337 ki-im-ra-tu-ú 

344 u š 

35                  12 a. š à 

363 s a g̃ 

BM 13901 #1, #2, #10, #12, #14 and #23

Obv. I #1 

1a. š àl[am] ù mi-it-ar-ti ak-m[ur-m]a 45.e 1 wa-ṣi-tam 

2ta-ša-ka-an ba-ma-at 1 te-e-pe [3]0 ù 30 tu-uš-ta-kal 

315 a-na 45 tu-ṣa-ab-ma 1-[e] 1 í b. s i8 30 ša tu-uš-ta-ki-lu 

4lìb-ba 1 ta-na-sà-a-ma 30 mi-it-ar-tum 

 

#2 

5mi-it-ar-ti lìb-bi a. š à [a]s-sú-u-ma 14,30.e 1 wa-ṣi-tam 

6ta-ša-ka-an ba-ma-at 1 te-e-pe 30 ù 30 tu-uš-ta-kal 

715 a-[na 14,30 tu-ṣa-]ab-ma 14,30,15.e 29,30 í b. s i8 

830 ša tu-uš-ta-ki-lu a-na 29,30 tu-ṣa-ab-ma 30 mi-it-ar-tum 

Obv. II #10 

11a. š à ši-ta mi-it-a-ra-ti-ia ak-mur-ma 21,15 

12mi-it-ar-tum a-na mi-it-ar-tim si-bi-a-tim im-ṭi 

137 ù 6 ta-la-pa-at 7 ù 7 tu-uš-ta-kal 49 

146 ù 6 tu-uš-ta-kal 36 ù 49 ta-ka-mar-ma 

151,25 i g i 1,25 ú-la ip-pa-ṭa-ar mi-nam a-na 1,25 

16lu-uš-ku-un ša 21,15 i-na-di-nam 15.e 30 í b. s i8 

1730 a-na 7 ta-na-ši-ma 3,30 mi-it-ar-tum iš-ti-a-at 

1830 a-na 6 ta-na-ši-ma 3 mi-it-ar-tum ša-ni-tum 

#12 

27a. š à ši-ta mi-it-a -ra -ti-ia ak-mur-ma 21,40 

28mi-it-a-ra-ti-ia uš-ta-ki-il5-ma 10 

29ba-ma-at 21,40 te-e-pe-ma 10,50 ù 10,50 tu-uš-ta-kal 

301,57,21{+ 25}, 40.e 10 ù 10 tu-uš-ta-kal 1,40 

31lìb-bi 1,57,21{+ 25},40 ta-na-sà-a-ma 17,21{+ 25}, 40.e 4,10 í b. s i8 

324,10 a-na 10,50 iš-te-en tu-ṣa-ab-ma 15.e 30 í b. s i8 

3330 mi-it-ar-tum iš-ti-a-at 

344,10 lìb-bi 10,50 ša-ni-im ta-na-sà-a-ma 6,40.e 20 í b. s i8 

3520 mi-it-ar-tum ša-ni-tum 

#14 

44a- š à ši-ta mi-it-a-ra-ti-ia ak-mur-ma [25,]25 

45mi-it-ar-tum ši-ni-pa-at mi-it-ar-tim [ù 5 n i n d] a n 

461 ù 40 ù 5 [e-le-nu 4]0 ta-la-pa-at 

475 ù 5 [tu-uš-ta-kal 25 lìb-bi 25,25 ta-na-sà-a-ma] 

Rev. I 

1[25 ta-la-pa-at 1 ù 1 tu-uš-ta-kal 1 40 ù 40 tu-uš-ta-kal] 

2[26,40 a-na 1 tu-ṣa-ab-ma 1,26,40 a-na 25 ta-na-ši-ma] 

3[36,6,40 ta-la-pa-at 5 a-na 4]0 t[a-na-ši-ma 3,20] 

4[ù 3,20 tu-uš-ta-kal 11,6,40] a-na 3[6,]6,40 [tu-ṣa-ab-ma] 

5[36,17,46,40.e 46,40 í b. s i8 3,]20 ša tu-uš-ta-ki[-lu] 

6[lìb-bi 46,40 ta-na-sà-a-]ma 43,20 ta-la-pa-a[t] 

7[i g i 1,26,40 ú-la ip-pa-ṭ]a-ar mi-nam a-na 1,2[6,4]0 

8[lu-uš-ku-un ša 43,20 i-n]a-di-nam 30 ba-an-da-šu 

9[30 a-na 1 ta-na-ši-ma 30] mi-it-ar-tum iš-ti-a-at 

10[30 a-na 40 ta-na-ši-ma 20] ù 5 tu-ṣa-ab-ma 

11[25 mi-it-ar-t]um ša-ni-tum 

Rev. II #23 

11a. š àlam p[a]-a[-at er-bé-et-tam ù a. š] àlam ak-mur-ma 41,40 

124 pa-a-at er[-bé-e]t-tam t[a-la-p]a-at i g i 4 g̃ á l. b i 15 

1315 a-na 41,40 [ta-n]a-ši-ma 10,25 ta-la-pa-at 

141 wa-ṣi-tam tu-ṣa-ab-ma 1,10,25.e 1,5 í b. s i8 

151 wa-ṣi-tam ša tu-iṣ-bu ta-na-sà-a-ma 5 a-na ši-na 

16te-ṣi-ip-ma 10 n i n d a n im-ta-a-ar 

BM 15285 #24

 

1[1 mi-i]t-a-ar-tum 

2lìb-ba 16 mi-it-a-ra-tim 

3ad-di a. š à. b i   e n. n a m 

BM 85200+VAT 6599 #6 and #23

 

Obv. I #6 

9t ú l. s a g̃ ma-la u š gam-ma 1 s a a r. i. a   b a. z i kiri ù s a a r. i. a ul.gar 1,10 u š ù s a g̃ 50 u š   s a g̃   e n   .n a m  

10z a.e 50 a-na 1 b a l i-ši 50 ta-mar 50 a-na 12 i-ši 10 ta-mar 

1150 šu-tam -ir 41,40 ta-mar a-na 10 i-ši 6,56,40 ta-mar i g i-šu d u8.a 8,38,24 ta -mar  

12a-na 1,10 i-ši 10,4,48 ta-mar 36 24 42 í b. s i8 

1336 a-na 50 i-ši 30 u š 24 a-na 50 i-ši 20 s a g̃ 36 a-na 10 6 gam 

14[n]e-pé-šum 

Rev. I #23 

19t ú l. s a g̃ ma-la uš-tam-ir ù 1 k ù š   d i r i g gam-ma 1,45 s a a r. i. a   [b a]. z i 

20z a. e 5 d i r i g a-na 1 b a l i-ši 5 ta-mar a-na 12 i-š[i 1] ta-mar 

215 šu-tam -ir 25 ta-mar 25 a-na 1 i-ši 25 ta-mar i g i [25 d u8. a] 

222,24 ta-mar 2,24 a-na 1,45 i-ši 4,12 [ta-mar] 

23i-na í b. s i8 1 d a . a 6 ¿1? í b. s [i8] [6 a-na 5] i-[ši 30] ta -mar im -ta-ar 6sic gam 

24ne-pé-š[um] 

Db2–146

 

Obv. 

1šum-ma ṣí-li-ip-ta-a-am i-ša-lu-ka 

2um-ma šu-ú-ma 1,15 ṣí-li-ip-tum 45 a. š à 

3ši-di ù s a g̃. k i ki ma-a-ṣí at-ta i-na e-pé-ši-ka 

41,15 ṣí-li-ip-ta-ka me-e-er-šu i-di-i-ma 

5šu-ta-ki-il-šu-nu-ti-i-ma 1,33,45 i-li 

61,33,45 š u ku.u¿.zu/ba? 

745 a. š à-ka a-na ši-na e-bi-il-ma 1,30 i-li 

8i-na 1,33,45 u-ru-úṣ-ma {1,3}3,45(sic) ša-pí-il-tum 

9i b. s í 3,45 le-qe-e-ma 15 i-li mu-ta-su 

107,30 i-li a-na 7,30 i-ši-i-ma 56,15 i-li. 

1156,15 š u-ka 45 a. š à-ka e-li š u-ka 

1245,56,15 i-li i b. s i 45,56,15 le-qe-ma 

1352,30 i-li 52,30 me-e-er-šu i-di-i-ma 

147,30 ša tu-uš-ta-ki-lu a-na iš-te-en 

15ṣí-ib-ma i-na iš-te-en 

16u-ru-úṣ 1 u š-ka 45 s a g̃. k i šum-ma 1 u š 

1745 s a g̃. k i   a. š à ù ṣí-li-ip-ti ki ma-ṣí 

18[at-ta i-na e-p]é-ši-ka ši-da šu-ta-ki-il-ma 

19[1 i-li ...] re-eš-ka li-ki-il 

Rev. 

20[...]-ma 45 s a g̃. k i šu-ta-ki-il-ma 

2133,45 i-li a-na ši-di-ka ṣí-ib-ma 

221,33,45 i-li i b. s i 1,33,45 le-[qe]-ma 

231,15 i-li 1,15 ṣí-li-ip-[ta]-ka u š-ka 

24a-na s a g̃. k i i-ši 45 a. š à-ka 

25ki-a-am ne-pé-šum 

26

 

TMS VII #1 and #2

 

#1 

14-at s a g̃ a-na u š   d a 7- ti -šu a-na 10 [al-li-ik] 

2ki-ma ul.gar u š ù s a g̃ z a. e 4 g̃ a r 7 [g̃ a r] 

310 g̃ a r 5 a-rà1 7 i-ší 35 ta-mar 

430 ù 5 be-e-er 5 a. r á a-na 10 i-ší 

550 ta-mar 30 ù 20 g̃ a r 5 a. r á a-na 4 re- ba-ti s a g̃ 

6i-ší-ma 20 ta-mar 20 s a g̃ 30 a-na 4 re-ba- -ti  

7i-ší 2 ta-mar 2 g̃ a r   u š 20 i-na 20 z i 

8ù i-na 2 30 z i 1,30 ta-mar 

9i-na 4 re-ba-ti 1 z i 3{,20} ta-mar 

10i g i 3 pu-ṭú- úr 20 ta-mar 20 a-na 1,30 i-ší-ma 

1130 ta-mar 30 u š 30 i-na 50 z i 20 ta-mar 20 s a g̃ 

12tu-úr 7 a-na 4 re-ba- ti i-ší 28 ta-mar 

1310 i-na 28 z i 18 ta-mar i g i 3 pu- ṭú-úr  

1420 ta- mar 20 a-na 18 i-ší 6 ta-mar 6 u š 

156 i-na 10 z i 4 s a g̃ 5 a-na 6 [i-š]í 

1630 u š 5 a-na 4 i-ší 20 ta- mar 20 s a g̃  

#2 

174-at s a g̃ a-na u š   d a 7-ti[-šu] 

18a-di 11 al-li-ik u g u [ul.gar] 

19u š ù s a g̃ 5 d i r i g   z a. e [4 g̃ a r] 

207 g̃ a r 11 g̃ a r ù 5 d i r i g [g̃ a r] 

215 a-na 7 i-ší 3[5 ta-mar] 

2230 ù 5 g̃ a r 5 a-na 1[1 i-ší 55 ta-mar] 

2330 20 ù 5 z i   g̃ a r 5 [a-n]a 4 

24i-ši 20 ta- mar 20 s a g̃ 30 a-na 4 i-ší-ma 

252 ta-mar 2 u š 20 i-na 20 z i 

2630 i-na 2 z i 1,30 g̃ a r ù 5 a-[na ...] 

277 a-na 4 re- ba-ti i-ší-ma 28 ta-mar 

2811 ul.gar i-na 28 z i 17 ta-mar 

29i-na 4 re- ba-ti 1 z i 3 [ta]-mar 

30i g i 3 pu-ṭú- úr 20 ta- mar 20 [a-na] 17 i- ší  

315,40 ta- mar 5,40 [u] š 20 a-na 5 d i r i g i-ší 

321,40 ta- mar 1,40 wa-ṣí-ib u š 5,40 u š 

33i-na 11 ul.gar z i 5,20 ta-mar 

341,40 a-na 5 d i r i g   d a 6,40 ta-mar 

356,40 n[a]-sí-i s a g̃ 5 a. r á 

36a-na 5,40 u š i-ší 28,20 ta-mar 

371,40 wa-ṣí-ib u š a-na 28,20 [d a ] 

3830 ta-mar 30 u š 5 a-[na 5,20] 

39i-ši-ma 26,40 t[a-mar 6,40] 

40na-sí-i s a g̃ i-na [26,40 z i] 

4120 ta-mar 20 s a [g̃] 

TMS VIII #1

 

1[a. š à 10 4-at s a g̃ a-na s a g̃   d a ] a-na 3 a-li-[ik ¿... ... ...? u g u] 

2[u š 5 d i r] i g̃   z a. e [4 r]e-ba-ti ki-ma s a g̃   g̃ a r re-b[a-at 4 le-qé 1 ta-mar] 

3[1 a-na] 3 a-li-ik 3 ta-mar 4 re-ba-at s a g̃ a-na 3 d [a 7 ta-mar] 

4[7] ki-ma u š   g̃ a r 5 d i r i g a-na na-sí-i u š   g̃ a r 7 u š a-na 4 [¿s a g̃? i-ší] 

528 ta-mar 28 a. š à 28 a-na 10 a. š à i-ší 4,40 ta-mar 

6[5] na-sí-i u š a-na 4 s a g̃ i-ší 20 ta-mar e-pe 10 ta-mar 10 nigin 

7[1,40] ta-mar 1,40 a-na 4,40 d a 4,41,40 ta-mar mi-na í b. s i 2,10 ta-ma[r] 

8[10 ¿s]i8. s i8? a-na 2,10 d a 2,20 ta-mar mi-na a-na 28 a. š à   g̃ a r šà 2,20 i-na-[di-n]a 

9[5 g̃ a r] 5 a-na 7 i-ší 35 ta-mar 5 na-sí-i u š i-na 35 z i 

10[30 ta-]mar 30 u š 5 u š a-na 4 s a g̃ i-ší 20 ta-mar 20 {u š} s a g̃  

TMS IX #1, #2 and #3

 

#1 

1a. š à ù 1 u š ul.gar 4[0¿30 u š? 20 s a g̃] 

2i-nu-ma 1 u š a-na 10 [a. š à   d a ] 

3ú-ul 1 ki.gub.gub a-na 20 [s a g̃   d a ] 

4ú-ul 1,20 a-na s a g̃ šà 40 it-[ti u š ¿nigin g̃ a r?] 

5ú-ul 1,20 it- ti 30 u š nig[in] 40 šum-[šu] 

6aš-šum ki-a-am a-na 20 s a g̃ šà qa-bu-ku 

71 d a -ma 1,20 ta-mar iš-tu an-ni-ki-a-am 

8ta-šà-al 40 a. š à 1,20 s a g̃   u š mi-nu 

9[30 u š k]i-a-am ne-pé-šum 

#2 

10[1 a-na u š   d a ] 1 a-na s a g̃   d a aš-šum 1 a-na u š   d a  

11[1 a-na s a g̃   d] a 1 ù 1 nigin 1 ta-mar 

12[1 a-na ul.gar u š] s a g̃ ù a. š à   d a 2 ta-mar 

13[a-na 20 s a g̃ 1 d a] 1,20 a-na 30 u š 1 d a 1,30 

14[¿aš-šum? a. š] à šà 1,20 s a g̃ šà 1,30 u š 

15[¿u š it-ti? s a] g̃ šu-ta-ku-lu mi-nu šum-šu 

162 a. š à 

17ki-a-am ak-ka-du-ú 

#3 

19a. š à   u š ù s a g̃ ul.gar 1 a. š à 3 u š 4 s a g̃ ul.gar 

20[17]-ti-šu a-na s a g̃   d a 30 

21[z a.] e 30 a-na 17 a-li-ik-ma 8,30 [t]a-mar 

22[a-na 17 s a g̃] 4 s a g̃   d a -ma 21 ta-mar 

23[21 ki-]ma s a g̃   g̃ a r 3 šà-la-aš-ti u š 

24[3 ki]-ma u š   g̃ a r 8,30 mi-nu šum-šu 

25[3] u š ù 2[1 s a] g̃ ul.gar 

268,30 ta-mar 

27[3] u š ù 21 s a g̃ ul.[gar] 

28[aš-šum 1 a-na] u š   d a [ù 1 a]-na s a g̃   d a nigin-ma 

291 a-na ul.gar a. š à   u š ù s a g̃   d a 2 ta-mar 

30[2 a.] š à aš-šum u š ù s a g̃ šà 2 a. š à 

31[1,30 u š it]-ti 1,20 s a g̃ šu-ta-ku-lu 

32[1 wu-ṣú-]bi u š ù 1 wu-ṣú-bi s a g̃ 

33[nigin ¿1 ta-mar? 1 ù 1 ¿...?] i. a ul.gar 2 ta-mar 

34[3 ... 21 ... ù 8,30 ul.gar] 32,30 ta-mar 

35[ki-a]-am ta-šà-al 

36[...].ti s a g̃ a-na 21 ul.gar-ma 

37[...] a-na 3 u š i-ší 

38[1,3 ta-mar 1,3 a]-na 2 a. š à i-ši-ma 

39[2,6 ta-mar ¿2,6 a. š à?] 32,30 ul.gar e-pé 16,15 ta- mar  

40{1[6,15 ta-]mar} 16,15 g a b a   g̃ a r nigin 

414,[24,]3,45 ta-mar 2,6 [¿erasure?] 

42i-na 4,[2]4,3,45 z i 2,18,3,45 ta-mar 

43mi-na í b. s i 11,45 í b. s i 11,45 a-na 16,15 d a  

4428 ta-mar i-na 2-k a m   z i 4,30 ta-mar 

45i g i 3-ti u š pu-ṭúr 20 ta-mar 20 a-na 4,[30] 

46{20 a-na 4,30} i-ši-ma 1,30 ta-mar 

471,30 u š šà 2 a. š [à mi-na] a-na 21 s a g̃ [lu-uš-ku-un] 

48šà 28 i-na-di[-na 1,20 g̃] a r 1,20 s a g̃ 

49šà 2 a. š à tu-úr 1 i-na 1,[30 z i] 

5030 ta-mar 1 i-na 1,20 z [i] 

5120 ta-mar 

TMS XIII

 

12(g u r) 2(p i) 5 b á n   ì. g̃ i š   š á m i-na š á m 1 g í n   k ù. b a b b ar 

24 s i l à   t a. à m   ì. g̃ i š ak-ší-iṭ-ma 

3 ma-na {20 š e} k ù. b a b b a r ne-me-la a-mu-úr ki ma-ṣí 

4a-šà-am ù ki ma-ṣí ap-šu-úr 

5z a. e 4 s i l à   ì. g̃ i š   g̃ a r ù 40 ma-na ne-me-la g̃ a r 

6i g i 40 pu-ṭúr 1,30 ta-mar 1,30 a-na 4 i-ší 6 ta-mar 

76 a-na 12,50 ì. g̃ i š i-ší-ma 1,17 ta-mar 

8 4 i-pi 2 ta-mar 2 nigin 4 ta-mar 

94 a-na 1,17 d a 1,21 ta-mar mi-na í b. s i 9 í b. s i 

109 g a b a   g̃ a r 4 šà ta-ak-ší-ṭú i-pi 2 ta-mar 

112 a-na 9 1-k a m   d a 11 ta-mar i-na 9 2-k a m   z i 

127 ta-mar 11 s i l à   t a. à m ta-šà-am 7 s i l à ta-ap-šu-úr 

13k ù. b a b b a r ki ma-ṣí mi-na a-na 11 [¿s i l à? lu-uš-ku]-un 

14šà 12,50 ì. g̃ i š i-na-ad-di-na 1,[10 g̃ a r 1 m]a-na 10 g í n   k [ù. b a b b a r] 

15i-na 7 s i l à   t a. à m šà ta-pa-aš-[šà-ru ì. g̃ i š] 

16šà 40 k ù. b a b b a r ki ma-ṣí 40 a-na 7 [i-ší] 

174,40 ta-mar 4,40 í. g̃ i š 

TMS XVI #1

1[4-at s a g̃ i-na] u š ù s a g̃   z i 45 z a. e 45 

2[a-na 4 i-ší 3 ta]-mar 3 mi-nu šu-ma 4 ù 1 g̃ a r 

3[50 ù] 5 z i   [g̃ a r] 5 a-na 4 i-ší 1 s a g̃ 20 a-na 4 i-ší 

41,20 ta- mar 4 s a g̃ 30 a-na 4 i-ší 2 ta- mar 4 u š 20 1 s a g̃   z i 

5i-na 1,20 4 s a g̃   z i 1 ta-mar 2 u š ù 1 3 s a g̃ ul.gar 3 ta-mar 

6i g i 4 pu-[ṭú-ú]r 15 ta-mar 15 a-na 2 u š i-ší [3]0 ta- mar 30 u š 

715 a-na 1 i-ší [1]5 ma-na-at s a g̃ 30 ù 15 ki-il 

8aš-šum 4-at s a g̃ na-sà-u qa-bu-ku i-na 4 1 z i 3 ta-mar 

9i g i 4 pu- ṭú-úr 15 ta-mar 15 a-na 3 i-ší 45 ta- mar 45 ki-ma [s a g̃] 

101 ki-ma u š   g̃ a r 20 g i. n a   s a g̃ le-qé 20 a-na 1 i-ší 20 ta-mar 

1120 a-na 45 i-ší 15 ta-mar 15 i-na 3015 [z i] 

1230 ta-mar 30 u š 

VAT 7532

 

Obv. 

1s a g̃. k i. g u d   g i   k i d   g i e[l-qé-ma i-na š]u-u[l]-m[i]-šu 

21 šu-ši u š al-li-i[k i g i 6 g̃ á] l 

3i-a-aṣ-ba-an-ni-ma 1,12 a-na u [š] ú-r[i]-id-di 

4a-tu-úr i g i 3 g̃ á l ù k ù š i[-a-aṣ-ba-a]n-ni-ma 

53 šu-ši s a g̃   a n. n a al-li-[ik] 

6ša i-a-aṣ-ba-an-ni ú-te-er-šum-[m]a 

736 s a g̃ al-li-ik 1(b ù r)iku a. š à   s a g̃   g i   e n. n a m 

8z a. e   k ì d. d a. z u. d è   g i ša la ti-du-ú 

91 é. g̃ a r   i g i 6 g̃ á l-šu u-ṣú-ub-ma 50 te-zi-ib 

10i g i 50 d u8-ma 1,12 a-na 1 šu-ši n i m-ma 

111,12 a-na 1,12 d a -ma 2,24 u š   l u l   i n. s u m. 

12g i ša la ti-du-ú 1 é. g̃ a r   i g i 3 g̃ á l-šu u-ṣú-ub 

1340 a-na 3 šu-ši ša s a g̃   a n. n a   n i m-ma 

142 i n. s u m 2 ù 36 s a g̃   k i. t a   g̃ a r. g̃ a r 

152,36 a-na 2,24 u š   l u l   n i m 6,14,24 a. š à   l u l 

16a. š à a-na 2 et a b 1 a-na 6,14,24 [n] i m 

176,14,24 i n. s u m ù k ù š ša i-[a-aṣ]-bu 

18a-na 3 šu-ši n i m-ma 5 a-na 2,24 u š   l u l 

19[n] i m-ma 12 12 g a z 6 d u7. d u7 

Rev. 

136 a-na 6,14,24 d a -ma 6,15 i n. s u m 

26,15.e 2,30 í b. s i8 6 ša te-zi-bu 

3a-na 2,30 d a 2,36 i n. s u m   i g i 6,14,24 

4a. š à   l u l   n u. d u8 mi-nam a-na 6,14,24 

5 é. g̃ a r ša 2,36 i n. s u m 25 é. g̃ a r 

6aš-šum i g i 6 g̃ á l re-ša-am i-a-aṣ-bu 

76 lu-pu-ut-ma 1 šu-ut-bi 5 te-zi-ib 

8i g i 5 d u8-ma 12 a-na 25 n i m 5 i n. s u m 5 a-na 25 d a -ma n  i  n  d  a  n   s a g̃   g i   i n. s u m 

VAT 8389 #1

 

Obv. I 

1i-na b ù riku 4 š e. g u r am-ku-us 

2i-na b ù riku ša-ni[-im] 3 š e. g u r am-[ku-us] 

3še-um u g u še-im 8,20 i-ter 

4g a r i mia g̃ a r. g̃ a r-ma 30 

5g a r i mú-a e n. n a m 

630 bu-ra-am g̃ a r. r a 20 še-am ša im-ku-sú g̃ a r. r a 

730 bu-r[a-a]m ša-ni-am g̃ a r. r a 

8[1]5 š[e-am š]a im-ku-sú 

9[8],20 [š]a še-um u g u še-im i-te-ru g̃ a r. r a 

10ù 30 ku-mur-ri a. š à   g a r i m. m e š   g̃ a r. r a-ma 

1130 ku-mur-ri a. š à   g a r i m. m e š 

12a-na ši-na e-pé-ma 15 

1315 ù 15 a-di si-ni-šu g̃ a r. r a-ma 

14i g i 30 bu-ri-i[m p]u-ṭur-ma 2 

152 a-na 20 š [e š]a im-ku-su 

16í l 40 še-um l [u l] a-na 15 [š]a a-d[i] ši-ni-šu 

17ta-aš-ku-nu 

18í l 10 re-eš-ka [l]i-ki-il 

19i g i 30 bu-ri-im ša-ni-i[m] pu-ṭur-ma 2 

202 a-na 15 še-im ša im-ku-sú 

21í l 30 še-um l u l a-na 15 ša a-di ši-ni-šu 

22ta-aš-ku-nu í l 7,30 

2310 ša re-eš-ka ú-ka-lu 

24u g u 7,30 mi-nam i-ter 2,30 i-ter 

252,30 ša i-te-ru i-na 8,20 

26ša še-um u g u še-im i-te-ru 

Obv. II 

1ú-sú-u-ma 5,50 te-zi-ib 

25,50 ša te-zi-bu 

3re-eš-ka li-ki-il 

440 ta-ki-i[r-tam] ù 30 [ta-ki-ir]-tam 

5g̃ a r. g̃ a r-ma 1,10 i-gi-a-a[m ú-ul i-de] 

6mi-nam a-na 1,10 lu-uš-ku-[un] 

7ša 5,50 ša re-eš-ka ú-ka-lu i-na-di-nam 

85 g̃ a r. r a 5 a-na 1,10 í l 

95,50 [i]t-ta-di[-k]um 

105 ša [ta-aš]-ku-nu i-na 15 ša [a-di] ši-ni-šu 

11ta-aš-ku-nu i-na i[š]-te-en ú-sú-u 

12a-na iš-te-en ṣí-im-ma 

13iš-te-en 20 ša-nu-um 10 

1420 a. š à   g a r i m iš-te-at 10 a. š à   g a r i m ša-ni-tim 

15šum-ma 20 a. š à   g a r i m iš-te-at 

1610 a. š à   g a r i m ša-ni-tim še-ú-ši-n[a] e n. n a m 

17i g i 30 bu-ri-im pu-ṭur-ma 2 

182 a-na 20 še-im ša im-ku-s[ú] 

19í l 40 a-na 20 a. š à   g a r i m i[š-te-at] 

20í l 13,20 še-um ša 20 [a. š à   g a r i m] 

21i g i 30 bu-ri-im ša-ni[-im pu-ṭur-m]a 2 

222 a-na 15 še[-im ša im-ku-sú í] l 30 

2330 a-na 10 a [.š à   g a r i m ša-ni-tim] 

24í l [5] še-[u]m [ša 10 a. š à   g a r i m ša-ni-tim] 

2513,20 [še-um ¿ša/a. š à?   g a r i m iš-te-at] 

26u g u [5] še[-im ¿ša/a. š à?   g a r i m ša-ni-tim] 

27mi-nam i-ter [8,20 i-ter] 

VAT 8390 #1

Obv. I 

1[u š ù s a g̃] uš-ta-ki-il-ma 10 a. š à 

2[u š a]-na ra-ma-ni-šu uš-ta-ki-il-ma 

3[a. š à] ab-ni 

4[ma]-la u š   u g u   s a g̃ i-te-ru 

5uš-ta-ki-il a-na 9 e-ṣi-im-ma 

6ki-ma a. š à-ma ša u š i-na ra-ma-ni-šu 

7uš-t[a]-ki-lu 

8u š ù s a g̃   e n. n a m 

910 a. š à   g̃ a r. r a 

10ù 9 ša i-ṣi-pu g̃ a r. r a-ma 

11í b. s i8 9 ša i-ṣi-pu e n. n a m 3 

123 a-na u š   g̃ a r. r a 

133 a-n[a s] a g̃   g̃ a r. r a 

14aš-šum ma-[la u š] u g u   s a g̃ i-te-ru 

15uš-ta-k[i-il] iq-bu-ú 

161 i-na [3 ša a-n]a s a g̃ ta-aš-ku-nu 

17ú-[sú-u-m]a 2 te-zi-ib 

182 ša t[e-z]i-bu a-na s a g̃   g̃ a r. r a 

193 ša a-na u š ta-aš-ku-nu 

20a-na 2 ša a-na s a g̃ ta-aš-ku-nu í l 6 

21i g i 6 pu-ṭur-ma 10 

2210 a-na 10 a. š à   í l 1,40 

23í b. s i8 1,40 e n. n a m 10 

Obv. II 

110 a-na 3 š[a a-na u š ta-aš-ku-nu] 

2í l 30 u š 

310 a-na 2 ša a-na s a g̃ ta-aš[ku-nu] 

4í l 20 s a g̃ 

5šum-ma 30 u š 20 s a g̃ 

6a. š à   e n. n a m 

730 u š a-na 20 s a g̃   í l 10 a. s à 

830 u š it-ti 30 šu-ta-ki-il-ma 15 

930 u š   u g u 20 s a g̃ mi-nam i-ter 10 i-ter 

1010 it-ti [10 šu]-ta-ki-il-ma 1,40 

111,40 a-na 9 e-ṣi-im-ma 15 a. š à 

1215 a. š à ki-ma 15 a. š à ša u š 

13i-na ra-ma-ni-šu uš-ta-ki-la 

VAT 8512

 

Obv. 

1[¿s a g̃. d ú 30 s a g̃ i-na li-ib-bi ši-it-ta? t]a-wi-ra-tum 

2[¿...? a. š à   a n. t a   u g u   a. š à] ki. t a 7 i-tir 

3m[u-tar-ri-tum k i. t a   u g u mu-tar-ri-tim] a n. t a 20 i-tir 

4mu-tar-ri-d[a]-[tum ù pi-i-i]r-kum mi-nu-[u]m 

5ù a. š [a] ši-it[-ta ta-wi]-ra-tum mi-nu-u[m] 

6at-ta 30 s a g̃   g̃ a r. r a 7 ša a. š à   a n. t a   u g u   a. š à   k i. t a i-te-ru g̃  a   r.  r  a 

7ù 20 ša mu-tar-ri-t[um k] i. t a   u g u mu-tar-ri-tim a n. t a i-te-ru g̃ [a  r.  r]  a 

8i g i 20 ša mu-tar-ri-tum k i. t a   u g u mu-tar-ri-tim a n. t a i-te-ru 

9pu-ṭur-ma 3 a-na 7 ša a. š à   a n. t a   u g u   a. š à   k i. t a i-te-ru 

10í l 21 re-eš-ka li-ki-il 

1121 a-na 30 s a g̃ ṣi-ib-ma 51 

12it-ti 51 šu-ta-ki-il-ma 43,21 

1321 ša re-eš-ka ú-ka-lu it-ti 21 

14šu-ta-ki-il-ma 7,21 a-na 43,21 ṣi-ib-ma 50,42 

1550,42 a-na ši-na e-pé-ma 25,21 

16í b. s i8 25,21 mi-nu-um 39 

17i-na 39 21 ta-ki-il-tam ú-sú-u-ma 18 

1818 ša te-zi-bu pi-ir-kum 

19ma šum-ma 18 pi-ir-kum 

20mu-tar-ri-da-tum ù a. š à ši-i[t-ta ta-wi-ra-tim mi-nu-um] 

21at-ta 21 ša a-na r[a-ma-ni-šu tu-uš-ta-ki-lu i-na 51] 

22ú-sú-u-ma 30 te-z[i-ib 30 ša te-zi-bu] 

23a-na ši-na e-pé-ma 1[5 a-na 30 ša te-zi-bu í l] 

247,30 re-eš[-ka li-ki-il] 

Edge 

118 pi-i[r-kam it-ti 18 šu-ta-ki-il-ma] 

25,24 [i-na 7,30 ša re-eš-ka ú-ka-lu] 

3ú-sú-[u]-ma 2,6 te-[zi-ib] 

Rev. 

1mi-nam a-na 2,6 lu-uš[-ku-un] 

2ša 7 ša a. š à [a n. t a   u g u] a. š à   k i. t a i-[te-ru] i-na-di-nam 

33,20 g̃ a r. r a 3,20 a-na 2,6 í l 7 it-ta-di-kum 

430 s a g̃   u g u 18 pi-ir-ki mi-nam i-tir 12 i-tir 

512 a-na 3,20 ša ta-aš-ku-nu i-ši 40 

640 mu-tar-ri-tum a n. t a 

7ma šum-ma 40 mu-tar-ri-tum a n. t a 

8a. š à   a n. t a mi-nu-um at-ta 30 s a g̃ 

918 pi-ir-kam ku-mur-ma 48 a-na ši-na e-pé-ma 24 

1024 a-na 40 mu-tar-ri-tim a n. t a   í l 16 

1116 a. š à   a n. t a ma šum-ma 16 a. š à   a n. t a 

12mu-tar-ri-tum k i. t a mi-nu-um ù a. š à   k i. t a mi-nu-um 

13at-ta 40 mu-tar-ri-tam a n. t a a-na 20 ša mu-tar-ri-tum k i. t a   u g u mu-tar-ri-tim a n. t a i-te-ru 

14ṣi-ib-ma 1 mu-tar-ri-tum k i. t a 

151[8] pi-ir-kam a-na ši-na e-pé-ma 9 

16a-na 1 mu-tar-ri-tim k i. t a   í l 9 

179 a. š à   k i. t a 

YBC 6504

 

Obv. #1 

1[ma-l]a u š   u g u   s a g̃ si í b. s [i8 i-na lìb-ba a. š à] 

2[b a. z] i-ma 8,20 u š   u g u   s a g̃ [10 si] 

3[i-na] e-pe-ši-k[a] 10 tu-uš-t[a-kal-ma] 

41,[40] a-na 8,20 b í. d [a -ma 10] i [n. g̃ a] r 

5š u. r i. a 10 te-e-ep-p[e-m]a 5 i n. g̃ a r 

65 tu-uš-ta-kal-ma 25 i n. g̃ a r 

725 a. š à a-na 10 b í. d a -ma 10,25 i n. g̃ a r 

810,25.e 25 í b. s i8 5 a-na 25 b [í. d] a -ma 

930 u š   i n. g̃ a r 5 i-na 25 b a. z i-ma 

1020 s a g̃   i n. g̃ a r 

#2 

11ma-la u š   u g u   s a g̃ si í b. s i8 i-na lìb-ba a. š à   b a. z i-ma 

128,20 u š ù s a g̃   g̃ a r. g̃ a r-ma 50 i-na e-pe-ši[-ka] 

1350 tu-uš-ta-kal-ma 41,40 i n. g̃ a r 

14[41.40 a-na] 8,20 b í. d a -ma 50 i n. g̃ [a r] 

15i g i [5 g̃ á] l ta-pa-ṭar-m[a 1]2 i n[. g̃ ar] 

1612 a-na 50 ta-na-aš-ši[-ma 1]0 i n. [g̃ a r] 

17[š u. r i]. a 50 te-e-ep-pe-ma [2]5 i n. [g̃ a r] 

1825 tu-uš-ta-kal[-ma 10,2]5 i n. g̃ a r 

1910 i-na 10,2[5 b a. z i-m]a 25 i n. [g̃ a r] 

2025.e 5 í [b. s i8] 5 a-na 25 b í [.d a -ma] 

2130 u š   i n. g̃ a r 

225 i-na 25 b a. z i-ma 

2320 s a g̃   i n. g̃ a r 

Rev. #3 

1[ma-]la u š   u g u   s a g̃ si d u7. d u7 i-na lìb-ba a. š à   b a. z i 

28,20 30 u š   s a g̃. b i   e n. n a m 

330 d u7. d u7-ma 15 i n. g̃ a r 

48,20 i-na lìb-ba 15 b a. z i-ma 6,40 i n. g̃ a r 

5š u. r i. a 30 te-e-ep-pe-ma 15 i n. g̃ a r 

615 d u7. d u7-ma 3,45 i n. g̃ a r 

73,45 a-na 6,40 b í- d a -ma 10,25 i n [.g̃ ar] 

810,25.e 25 í b. s i8 15 i-na 25 b a. z i-[ma] 

910 i n. g̃ a r 10 i-na 30 b a. z i-ma 

102[0 s a] g̃   i n. g̃ a r 

#4 

11ma-la u š   u [g] ù   s a g̃ si d u7. d u7 i-na a. š à   b a. z [i¿-ma?] 

128,20 20 s a g̃   u š. b i   e n. n a m 

1320 d u7. d u7-ma 6,40 i n. g̃ ar 

146,[40 a]-na 8,20 b í. d a -ma 15 i n. g̃ a r 

1515.e 30 í b. s i8 30 u š   i n. g̃ a r 

YBC 6967

 

Obv. 

1[i g i. b] i e-li i g i 7 i-ter 

2[i g i] ù i g i. b i mi-nu-um 

3a[t-t]a 7 ša i g i. b i 

4u g u   i g i i-te-ru 

5a-na ši-na e-pé-ma 3,30 

63,30 it-ti 3,30 

7šu-ta-ki-il-ma 12,15 

8a-na 12,15 ša i-li-kum 

9[1 a. š al]a-am ṣí-ib-ma 1,12,15 

10[í b. s i8 1],12,15 mi-nu-um 8,30 

11[8,30 ù] 8,30 me-e-er-šu i-di-ma 

Rev. 

13,30 ta-ki-il-tam 

2i-na iš-te-en ú-su-u 

3a-na iš-te-en ṣí-ib 

4iš-te-en 12 ša-nu-um 5 

512 i g i. b i 5 i-gu-um 

Footnotes

[1]

I owe this correction of the published transliteration to Christine Proust, who has examined the tablet.